مهندس نوراله اسدی

 کارشناس مرکز رشد 

شماره تلفن: ۳۳۲۰۳۴۶۳-۰۱۱

شماره نمابر: ۳۳۲۰۳۴۵۸-۰۱۱

مهندس طاهره کرد سوادکوه

 کارشناس آزمایشگاه 

شماره تلفن: ۳۳۲۰۳۴۶۹-۰۱۱