شرکت دانش‌بنیان دانش گستران آب سارویه

عنوان محصول: دستگاه شناسایی و تفکیک آب‌های زیرزمینی

این دستگاه قادر به  دریافت امواج در بازه فرکانس­های (بسیار پایین نامرئی و فروسرخ) الکترومغناطیس بوده و محدودیت سایر روشهای اکتشافی مانند شرایط آب و هوایی، تغییرات کیفی، اختلاف توپوگرافی و نوع آبخوان (زمین شناسی) را ندارد.

دراین روش مسیر حرکت آب زیرزمینی، عمـق، حجم، کیفیت و ضـخامت اشباعی به صـورت نقطه­ای، خطی و صفحه­ای درهرمنطقه مطالعاتی قابل ردیابی خواهد بود. قابلیت­های عنوان شده باعث گردیده است که ضمن منحـصر به فـرد بودن، سـرعت، گسـتره و نـوع مطالعه را در تصـمیم­ گیری بررسی آب زیرزمینی در عملیات صحرائی با دقت زیادی امکان پذیر نماید.