شرکت اصلاح بذر مازند

نام محصول: تولید بذر اصلاح شده گیاهان
بذور هیبرید به دلیل پدیده هتروزیس دارای برتری های قابل توجه ای نسبت به ارقام معمولی هستند و مزیت آن برای اصلاحگر یا تولید کننده بذر در انحصار داشتن والدین بذور و همچنین بهره بردن از ارزش بالای بذور تولیدی در سالهای متمادی است. ارقام پرمحصول هیبرید در گیاهان مختلف نظیر خیار، گوجه فرنگی، کلم و غیره تولید می شود. تولید بذر اصلاح شده گیاهان بویژه خیار و کدو در برنامه کاری این هسته فناوری قرار دارد. با توجه به اینکه بذور اصلاح شده این گیاهان از خارج وارد می شوند، همه ساله شاهد خروج ارز از کشور بوده و وابستگی به شرکت های تولید بذر وجود دارد. با توجه به فعالیت های تحقیقاتی چندین ساله مجری این ایده در زمینه اصلاح خیار و کدو و تولید نمونه های آزمایشی، تولید بذر هیبرید و اصلاح شده بصورت تجاری با استفاده از روش های اصلاح نباتات و بهره گیری از هتروزیس دنبال خواهد شد.